Studia podyplomowe

  Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego z elementami prawa podatkowego

  Celem studium jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób funkcjonujących w szeroko postrzeganej sferze obrotu gospodarczego.

  Studia kierowane są do przedstawicieli kadry zarządzającej, rad nadzorczych, przedsiębiorców, pracowników podmiotów gospodarczych i instytucji zajmujących się między innymi sprawami gospodarczymi, kontraktowymi, nadzorczymi, organizacyjnymi, finansowymi i podatkowymi przedsiębiorców zarówno ze sfery prywatno jak i publicznoprawnej.

  Program studiów zapewnia wszechstronne doskonalenie i kształcenie o charakterze praktyczno – teoretycznym w dziedzinach prawa handlowego, gospodarczego oraz prawa podatkowego.

  Podstawowe informacje

  I. Czas trwania studium

  II semestry

  Opłata za semestr 1400 zł

  II. Rodzaj zajęć

  3.1 Wykłady

  3.2 Konwersatoria

  III. Ukończenie studiów

  Słuchacze po zakończeniu studiów otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego i handlowego  elementami prawa podatkowego. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów wykładanych na studiach podyplomowych.

  IV. Prowadzący zajęcia

  Osoby prowadzące zajęcia na studium podyplomowych charakteryzują się dużą wiedzą jak i doświadczeniem w zakresie realizowanego materiału.

  Obok osób z uznanym dorobkiem naukowym, zajęcia prowadzić będą również praktycy zajmujący się na co dzień zagadnieniami prawa gospodarczego i handlowego oraz podatkowego ( radcowie prawni, adwokaci, sędziowie, główni księgowi).

  Część prowadzących łączy jednocześnie teorię z praktyką zajmując się obok pracy naukowo – dydaktycznej zagadnieniami prawa gospodarczego i handlowego oraz podatkowego w praktyce.


  V. Przewidywany ramowy program studiów

  • Prawo spółek
  • Prawo upadłościowe i naprawcze
  • Prawo zamówień publicznych
  • Prawo własności intelektualnej
  • Umowy w stosunkach gospodarczych
  • Prawne przesłanki odpowiedzialności członków zarządu i reprezentantów spółek prawa handlowego
  • Dochodzenie roszczeń w stosunkach gospodarczych
  • Elementy rachunkowości finansowej
  • Zasady prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowej
  • Podstawy ordynacji podatkowej
  • Podatki dochodowe
  • Podatek od towarów i usług
  • Stosunki zatrudnienia w sferze obrotu gospodarczego

  VI. Miejsce odbywania zajęć

  Opole ul. Katowicka 87a

  VII. Terminy zjazdów

  Zajęcia odbywają się w soboty  (sporadycznie również w niedziele), średnio co 2 tygodnie.

  VIII. Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu
  • podanie o przyjęcie na studia skierowane do Kierownika studiów
  • 2 zdjęcia
  • kserokopia dowodu osobistego
  • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia

  Kierownik studiów:

  dr Przemysław Malinowski

  Sekretarz studiów:

  mgr Ewa Tomalik

  Telefon:

  77 452 75 03

  Adres:

  Katowicka 87a, pok. 2.8

  E-mail:

  tomalik@uni.opole.pl

  Konto:

  BANK ZACHODNI WBK S.A.
  I ODDZIA w Opolu
  09109021380000000556000043
  z dopiskiem:
  studia podyplomowe nr 1405

  Opłata za semestr wynosi 1400 zł.
  Dowód wpłaty należy dostarczyć na pierwszy zjazd.


  Podyplomowe studia administracji publicznej
  Kolejna edycja zostanie uruchomiona w październiku bieżącego roku.

  Cel studiów. Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Podyplomowe studia administracji publicznej skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej, rządowej i samorządowej. Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji publicznej różnego szczebla, działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw, do wszystkich pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej, którzy ukończyli studia wyższe. Studia maja charakter dokształcający.

  Wykładowcy. Wykładowcami studium są pracownicy naukowo - dydaktyczni WPiA, sędziowie sądów administracyjnych i sądów powszechnych oraz pracownicy administracji publicznej.

  Data rozpoczęcia: październik
  Czas trwania studiów: Dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w soboty od 9:00-17:00 , średnio dwa razy w miesiącu.
  Opłata za semestr: 1300 zł
  Warunki ukończenia studiów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów. Zasady zaliczeń ustala wykładowca konkretnego przedmiotu. Ocena na dyplomie jest średnią ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.

  Ramowy program studiów:
  • Podstawowe pojęcia prawoznawstwa
  • Prawo administracyjne materialne
  • Prawo administracyjne osobowe
  • Nadzór i kontrola w administracji
  • Ustrój samorządu terytorialnego
  • Postępowanie administracyjne
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Postępowanie sądowoadministracyjne
  • Odpowiedzialność w administracji
  • Prawo pracy z prawem urzędniczym
  • Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej
  • Finanse publiczne
  • Zasady tworzenia prawa
  • Udostępnianie i ochrona informacji w administracji
  • Projekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji publicznej
  • Elementy prawa cywilnego cywilne z umowami w administracji
  • Mediacje i komunikacja w administracji
  • Etyka w administracji

  Dokumenty, które należy złożyć:
  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika Studiw
  • dyplom ukończenia wyższej uczelni (odpis uczelniany lub notarialny)
  • oświadczenie o zobowiązaniu do uregulowania kosztów kształcenia
  • 2 fotografie
  • kwestionariusz osobowy
  • kserokopie dowodu osobistego

  Kierownik studiów:

  dr Ewa Pierzchała

  Sekretarz studiów:

  mgr Ewa Tomalik

  Telefon:

  77 452 75 03

  Adres:

  Katowicka 87a, pok. 2.8

  E-mail:

  tomalik@uni.opole.pl

  Konto:

  BANK ZACHODNI WBK S.A.
  I ODDZIAŁ w Opolu
  09109021380000000556000043
  Podyplomowe studia administracji publicznej 1403

  Opłata za semestr wynosi 1300 zł
  Dowód wpłaty należy dostarczyć na pierwszy zjazd


  Podyplomowe Studia Administracji Publicznej i Zarządzania
  Kolejna edycja zostanie uruchomiona w październiku bieżącego roku.

  Cel studiów. Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Podyplomowe Studia Administracji Publicznej i Zarządzania skierowane są do kadry kierowniczej administracji państwowej, rządowej i samorządowej oraz do wszystkich tych, którzy tematyką administracji publicznej, jej organizacją i formami zarządzania są zainteresowani.

  Wykładowcy. Wykładowcami studium są pracownicy naukowo - dydaktyczni WPiA, sędziowie sądów administracyjnych i sądów powszechnych oraz pracownicy administracji publicznej.
  Data rozpoczęcia: październik
  Czas trwania studiów:Dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w soboty od 9:00-17:00 , średnio dwa razy w miesiącu.
  Opłata za semestr: 1300 zł
  Warunki ukończenia studiów. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów.

  Ramowy program studiów:
  • Podstawowe pojęcia prawoznawstwa
  • Elementy prawa administracyjnego materialnego
  • Nadzór i kontrola w administracji publicznej
  • Odpowiedzialność w administracji
  • Ustrój administracji publicznej
  • Postępowanie administracyjne
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej
  • Prawo pracy z prawem urzędniczym
  • Finanse publiczne
  • Tworzenie prawa miejscowego
  • Metodyka rozwiązywania problemów zarządzania
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
  • Projekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji publicznej
  • Umowy w administracji
  • Etyka w administracji
  • Administracja oświatowa

  Dokumenty, które należy złożyć:
  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika Studiw
  • dyplom ukończenia wyższej uczelni (odpis uczelniany lub notarialny)
  • oświadczenie o zobowiązaniu do uregulowania kosztów kształcenia
  • 2 fotografie
  • kwestionariusz osobowy
  • kserokopie dowodu osobistego


  Kierownik studiów:

  dr Ewa Pierzchała

  Sekretarz studiów:

  mgr Ewa Tomalik

  Telefon:

  77 452 75 03

  Adres:

  Katowicka 87a, pok. 2.8

  E-mail:

  tomalik@uni.opole.pl

  Konto:

  BANK ZACHODNI WBK S.A.
  I ODDZIAŁ w Opolu
  09109021380000000556000043
  Podyplomowe studia administracji publicznej
  i zarządzania 1406

  Opłata za semestr wynosi 1300 zł.
  Dowód wpłaty należy dostarczyć na pierwszy zjazd


  Mechanizmy funkcjonowania strefy EURO

  Kierunek został zamknięty.

  Prace dyplomowe 2015/2016  Kurs z zakresu współczesnych problemów nauk prawnych z seminariami metodologicznymi dla osób planujących przygotowanie rozprawy doktorskiej

  Cel: Podczas kursu uczestnicy mają zapoznać się – uczestnicząc w seminariach prowadzonych przez wybranych Profesorów – z podstawowymi problemami współczesnych nauk prawnych i ich metodologią, opanować umiejętność wystąpień publicznych, przyswoić sobie zasady pracy naukowej i etyki tejże oraz sporządzić dysertację doktorską.

  Sylwetka kandydata: Kandydaci na kurs muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich). Kurs przeznaczony są w pierwszej kolejności dla osób posiadających wykształcenie prawnicze (kurs polecany jest szczególnie dla prawników zamierzających poświęcić się pracy naukowej). Ponadto na kurs mogą być przyjęte osoby bez wykształcenia prawniczego, w szczególności osoby z wykształceniem ekonomicznym, socjologicznym, administracyjnym i psychologicznym oraz managerowie, posiadający podstawową wiedzę w zakresie prawa.

  Forma: Zajęcia mieć będą formę wykładów i konwersatoriów. Jeden przedmiot prowadzić może jednocześnie kilku pracowników  naukowo – dydaktycznych.

  Uczestnictwo: Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Słuchacze potwierdzają swą obecność podpisem na liście podczas każdego rodzaju zajęć.

  Kadra: Wykładowcami są pracownicy naukowo – dydaktyczni WPiA Uniwersytetu Opolskiego.

  Zaliczenia: Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach oraz terminowe wniesienie przewidzianej opłaty za kurs. 

  Świadectwo: Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia kursu.

  Rekrutacja:   Kandydaci na kurs winni złożyć następujące dokumenty:

  - podanie o przyjęcie na kurs adresowane do dziekana;

  - kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;

  - skierowanie zakładu pracy wraz z oświadczeniem o zobowiązaniu do uregulowania kosztów kształcenia (w razie braku skierowania – osobiste oświadczenie o zobowiązaniu się do uregulowania tychże kosztów);

  - 2 fotografie;

  - wypełniony kwestionariusz osobowy;

  - kserokopia dowodu osobistego.

  Czas trwania kursu: 4 semestry w systemie zaocznym. Zajęcia odbywać w terminach uzgodnionych z Profesorami prowadzącymi seminaria i innymi wykładowcami.

  Koszt kursu:  700, 00 zł za semestr.

  Zgłoszenia przyjmowane są od 30 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r.


  Kierownik studiów:

  dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO

  Sekretarz studiów:

  mgr Maja Gierejkiewicz

  E-mail:

  szymanski.andrzej208@gmail.com, maja.gierejkiewicz@gmail.com


  Kurs akademicki z obszaru nauk społecznych/dziedziny nauk prawnych i nauk ekonomicznych: Asystent prawnika, asystent menadżera

  Cel i efekty kształcenia:

  Zasadniczym celem kursu jest zdobycie lub pogłębienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie profesjonalnego wykonywania lub koordynowania niezbędnych czynności związanych z pracą biurową w instytucjach użyteczności publicznej (np. administracji samorządowej i państwowej, organizacjach pożytku publicznego i pozarządowych, korporacjach zawodowych) i prywatnych (kancelariach, podmiotach gospodarczych). Szeroki zakres kompetencji powierzanych pracownikom biurowym wymaga zwłaszcza przygotowania do sprawnego wykorzystywania możliwości sprzętu elektronicznego (zw. komputera) oraz pozyskiwania i przekazywania za jego pośrednictwem fachowych informacji; kompetencji w komunikacji ze współpracownikami oraz zewnętrznymi podmiotami, przygotowania do zarządzania zasobami ludzkimi i dokumentacją, a także wykształcenia dotyczącego podstaw prawnych obrotu gospodarczego i stosunków pracy. Wymaga również umiejętności w zarządzaniu dobrami materialnymi i niematerialnymi (prawa autorskie, know-how) w zakresie powierzonym przez menadżera/prawnika. Wymienione obszary edukacyjne kursu mają zatem umożliwić nabycie lub usprawnienie umiejętności wyszukiwania i posługiwania się specjalistyczną wiedzą adekwatną do wykonywanych czynności biurowych.

  Sylwetka absolwenta:

  Absolwent 1-semestralnego kursu akademickiego podnosi kwalifikacje zawodowe w następujących modułach edukacyjnych: informatyka w biznesie, komunikacja w biznesie, zarządzanie i prawo biznesu. Kurs adresowany jest do osób, które ukończyły szkoły ponadgimnazjalne egzaminem maturalnym, zwłaszcza poszukujących pracy lub pracowników przedsiębiorstw, administracji państwowej, administracji samorządowej lub innych instytucji użyteczności publicznej, kancelarii prawniczych, kancelarii windykacyjnych, korporacji zawodowych.

  Wymagania dla kandydatów i warunki rekrutacji:

  1. oryginał lub odpis świadectwa maturalnego (kserokopia poświadczona przez pracownika       jednostki przyjmującej dokumenty)

  2. wypełniony formularz zgłoszeniowy

  3. dowód wniesienia opłaty za kurs (po uzyskaniu informacji o uruchomieniu kursu)

  4. podpisana umowa między Uczelnią a uczestnikiem kursu o świadczenie usługi edukacyjnej (po uzyskaniu informacji o uruchomieniu kursu)

   

  Rekrutacja odbywa się według kolejności złożonych podań we wskazanych na stronie Wydziału terminach. Warunkiem przyjęcia jest spełnienie powyżej wskazanych formalnych wymogów.

   

  Tryb, forma i zakres tematyczny studiów:

  Zajęcia prowadzone są przez 1-semestr (77 h) dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele, w okresie od października do lutego, w formie wykładów oraz warsztatów w następujących modułach tematycznych:

  moduł I - komputer w biznesie (18 h)

  1. edycja i redagowanie tekstów (w tym umów i pism procesowych)

  2. tworzenie grafiki prezentacyjnej

  3. arkusze kalkulacyjne

  4. wyszukiwanie informacji prawniczej i ekonomicznej

  moduł II - prawo biznesu (25 h)

  1. uczestnicy obrotu gospodarczego (prawo przedsiębiorców)

  2. umowy obrotu gospodarczego

  3. egzekwowanie roszczeń w obrocie gospodarczym

  4. podstawy prawa pracy

  moduł III - komunikacja w biznesie (16 h)

  1. komunikacja w biurze i kancelarii (organizowanie spotkań i wystąpień publicznych)

  2. etykieta menadżera

  3. korespondencja handlowa

  4. przygotowywanie raportów i sprawozdań

  moduł IV - zarządzanie (18 h)

  1. podstawy zarządzania

  2. podstawy rachunkowości

  3. zarządzanie zasobami ludzkimi

  4. zasady obiegu dokumentów w biurze i kancelarii

   

  Czas trwania i sposób oceniania efektów kształcenia:

  Kurs akademicki odbywać się będzie w jednym semestrze-  77 godzin zajęć prowadzonych w języku polskim. Poszczególne przedmioty zaliczane będą na ocenę na podstawie obecności oraz/lub aktywności słuchaczy podczas zajęć. Po zakończeniu przewidzianych programowo wykładów i warsztatów słuchacze otrzymają certyfikat ukończenia kursu akademickiego - asystent prawnika, asystent menadżera.

  Formularz zgłoszeniowy - Kurs akademicki z obszaru nauk społecznych...

  Cena kursu: 1 300 zł

  Od 27.07.2015 do 14.08.2015 informacje dot. kursu dostępne w sekretariacie lub pod nr-em tel. 77 452 75 02 (mgr E.Kosiorek)


  Sekretarz studiów:

  mgr inż. Edyta Rzadkowska

  Telefon:

  77 452 75 60

  Adres:

  ul. Katowicka 87 a, p. 2.5

  E-mail:

  erzadkowska@uni.opole.pl


  Podanie o przyjecie na studia podyplomowe
  Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO